Logo Mandy Frederiks - Jouw online groeiassistent

 

Algemene Voorwaarden Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent

Op alle programma’s, pakketten, sessies, abonnementen, trainingen, workshops, andere cursussen, offertes, early-birds en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door inschrijving voor een van mijn diensten ga je akkoord met mijn algemene voorwaarden. 

 

 1. Algemeen

Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent is opgericht door Mandy Frederiks – Groenen gevestigd te Druten. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent richt zich voornamelijk op grafisch ontwerp, design, social media en (technisch) VA taken voor ondernemers.

Postadres: Steenakker 9, 6651 JA DRUTEN
Telefoonnummer: 06 – 120 720 45
E-mailadres: mandy@mandyfrederiks.nl

 

 1. Definities
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke
  offertes en overeenkomsten van of met Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 
 2. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58614079.
 3. Opdrachtgever/klant: de natuurlijk persoon, dan wel een bedrijf, organisatie of instelling die een overeenkomst aangaat met Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent, via e-mail of andere wijze.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent zich jegens Opdrachtgever verbindt om diensten te verrichten.
 5. Akkoordverklaring: De klant gaat bij aanmelding akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, early-birds en overeenkomsten tussen Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent en Opdrachtgever tenzij dit door partijen anders (schriftelijk) is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent.
 2. Alle aanbiedingen, early-birds of aangeboden kortingen (in welke vorm dan ook gedaan door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent) zijn vrijblijvend en binden Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent op geen enkele wijze tenzij door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Deze early- birds, aanbiedingen of kortingen zijn slechts geldig tot de door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent gestelde termijn.
 3. De inhoud van eventueel door Opdrachtnemer gebruikte folders, flyers, drukwerken, promotionele e-mails en prijslijsten zal Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent niet binden. Dit kan anders zijn indien daar in de overeenkomst specifiek naar wordt verwezen
 4. Tenzij anders schriftelijk is bepaald zijn alle in early-birds, opdrachtbevestigingen, en andere diensten als ook overeenkomsten en algemene voorwaarden genoemde bedragen in euro’s exclusief 21% btw. 
 5. Van het in deze algemene voorwaarden overeengekomen kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 7. De overeenkomst tezamen met de algemene voorwaarden geven de volledige afspraken tussen Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent en Opdrachtgever weer met betrekking tot de diensten waarvoor de overeenkomst is gesloten. Mocht sprake zijn van eerdere afspraken die tussen partijen zouden zijn gemaakt, komen deze te vervallen.
 8. De in deze voorwaarden bedoelde tarieven en bedragen kunnen jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met een redelijk bedrag aan prijscompensatie. Als redelijk wordt in elk geval de consumentenkoop prijscorrectie verstaan. Overige tariefwijzigingen zijn tevens mogelijk. 
 9. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent levert ten aanzien van haar programma’s, cursussen en andere diensten een inspanningsverplichting. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het behalen (of het uitblijven) van een bepaald resultaat.
 10. Alle overeenkomsten tussen partijen worden als overeenkomst van opdracht aangegaan. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent handelt bij de uitvoering van deze overeenkomst zelfstandig en zonder sturing of inmenging van Opdrachtgever. Dit is ook van toepassing op eventuele medewerkers van Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent
 11. Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord is, dat Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent ook diensten ten behoeve van andere Opdrachtgevers verricht.

 

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een verstrekte opdracht door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door hem/haar aangeleverde gegevens en zorgt ervoor dat deze tijdig worden verstrekt aan Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent. 
 2. Opdrachtgever dient een eventuele wijziging van contact- en overige gegevens spoedig aan Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent door te geven. 
 3. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent kan niet instaan voor de juistheid van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent hoeft de door Opdrachtgever aangeleverde informatie niet op juistheid te onderzoeken. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent zal dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor informatie en gegevens die door Opdrachtgever zelf zijn aangeleverd. 
 4. Indien de Opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten dan wel de opdracht te ontbinden. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent is dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De Opdrachtgever dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste hetgeen is overeengekomen, aan Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent te voldoen.

 

 1. Verplichtingen Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent
 1. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
 2. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent draagt zorg voor geheimhouding van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens, behoudens in het geval dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of een rechterlijke instantie, politie of arbitragecommissie om die gegevens verzoekt. Voor zover nodig machtigt de opdrachtnemer Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent door ondertekening van de overeenkomst en acceptatie van deze voorwaarden tot het verstrekken van die gegevens aan de hiervoor genoemde instanties. 
 3. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent zal aan Opdrachtgever of derden geen informatie verstrekken indien de AVG, of enige andere wet-of regelgeving zich hiertegen verzet. 

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst 
 1. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent komt tot stand wanneer een door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent gegeven opdracht schriftelijk door Opdrachtgever wordt aanvaardt. De overeenkomst wordt in elk geval geacht tot stand te zijn gekomen na het zenden van een opdrachtbevestiging door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent. De verzenddatum van de opdrachtbevestiging door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent zal gezien worden als datum van aanvaarding van de opdracht. 
 2. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent wordt aangegaan voor de duur zoals deze wordt vermeld in de overeenkomst, behoudens schriftelijk anders door partijen overeengekomen. 
 3. Opdrachtgever machtigt Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent om de overeenkomst geheel of ten dele door een door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent aan te wijzen derde, op een door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
 1. Aangeboden diensten
 1. Indien sprake zou zijn van teveel inschrijvingen bij een specifiek pakket, sessie, abonnement, training, workshop, early-birds en acties heeft Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent het recht aanmelders door te schuiven naar een volgende training- of opleidingsdatum. Hiertoe vindt tussen partijen eerst overleg plaats.
 2. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent mag een specifiek pakket, sessie, abonnement, training, workshop, early-birds en acties aflassen indien onvoldoende inschrijvingen zijn.
 3. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent kan een pakket, sessie, abonnement, training, workshop, early-birds en acties annuleren (zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding) indien sprake zou zijn van te weinig deelnemers, ziekte van docenten of deelnemers en indien de samenstelling van een groep deelnemers afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van de opleiding. Dit laatste is naar oordeel van Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent. In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtgever het recht de deelname kosteloos te annuleren doch slechts na voorafgaande schriftelijke kennisname. 
 4. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent behoudt het recht voor om pakket, sessie, abonnement, training, workshop, early-birds en acties onderdelen of docenten te wijzigen. Indien dit mogelijk is, zal Opdrachtgever hier voorafgaand het start van de dienst van op de hoogte worden gebracht

 

 1. Prijzen en betaling
 1. Nadat een opdracht schriftelijk door Opdrachtgever wordt aanvaardt volgt binnen 7 dagen een factuur met de afgesproken dienst en kosten. 
 2. Betalingen van de factuur dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 3. Zolang een factuur niet door Opdrachtgever is voldaan, is Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent gerechtigd de uitvoering van de dienst op te schorten en de Opdrachtgever niet toe te laten tot de dienst zonder dat dit zal leiden tot een toerekenbare tekortkoming zijdens Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent.
 4. Bij niet-tijdige betaling zal aan Opdrachtgever een betalingsherinnering worden gezonden. Blijft betaling binnen de daartoe gestelde termijn uit zal aan Opdrachtgever een aanmaning worden verzonden. Mocht de betaling ook na aanmaning uitblijven zal een formele ingebrekestelling worden verzonden. Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen forfaitair vastgesteld op 15% van de totale vordering, inclusief verschuldigde rente, en te vermeerderen met die rente, ongeacht de hoogte van de vordering.
 5. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen zeven dagen na de verzenddatum van de factuur. Blijft een bezwaar binnen deze termijn uit dan wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de factuur
 6. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van betaling of tot verrekening. 
 7. Indien de betalingstermijn van een factuur is verstreken, zonder dat deze volledig is voldaan, zijn alle nog openstaande facturen bij Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent direct opeisbaar. 
 8. Facturen zijn tevens direct opeisbaar in het geval van bedrijfsovername- of fusie, faillissement of onder bewind- of curatele stelling van opdrachtgever. Deze bepaling is tevens van toepassing indien sprake is van surseance van betaling of schuldsanering natuurlijke personen
 9. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent kan na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar voor de dag van het verrichten van de diensten verhogingen in prijs aan de Opdrachtgever in rekening brengen indien deze worden veroorzaakt door verhogingen in een of meer kostenfactoren. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent kan in dit geval ook de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) ontbinden. Het recht van ontbinding bij een prijsverhoging op grond van dit artikel komt ook toe aan Opdrachtgever maar alleen indien deze binnen 5 dagen na mededeling van de prijsverhoging bij Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk inroept

 

 1. Niet-toerekenbare tekortkoming
 1. Onder overmacht moet worden verstaan de niet toerekenbare tekortkoming van Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent, en verder van onvoorziene omstandigheden waardoor van Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent de naleving (dan wel uitvoering) van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan: technische storingen, computerstoringen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproep, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming, epidemieën en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief van aard. 
 2. Indien Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, heeft zij het recht de opdracht op te schorten voor de duur van de belemmering. Ook kan Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die is ontstaan doordat Opdrachtgever aan Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 
 2. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistentis niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent in voorkomende gevallen schadeloos. 
 4. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent gerechtigd, en daartoe door opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens opdrachtgever te aanvaarden. 
 5. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent kan geen garantie geven dat de aangeboden dienst te allen tijde en zonder (al dan niet technische) storingen toegankelijk is.Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit of het gevolg is van het niet beschikbaar zijn of uitvallen van (al dan niet gedeeltelijke) digitale opleidingen. 
 6. De door partijen afgesproken en door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent gemelde data ter zake door haar uit te voeren diensten kunnen niet als fataal worden aangemerkt, maar zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

 

 1. Wijzigen, Herroepen en Annuleren 
 1. De opdrachtgever mag de overeenkomst binnen 7 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum waarop de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft ontvangen. 
 2. De Opdrachtgever maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen genoemde periode per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden. 
 3. Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent betaalt een eventueel betaalde factuur zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst.
 1. Indien een annulering door Opdrachtgever plaatsvindt (om welke reden dan ook) na ontvangst van de opdrachtbevestiging maar voor de start van het coachingsprogramma, bootcamp, cursus of training is een kosteloze annulering alleen mogelijk indien de Opdrachtgever de inloggegevens van het programma, cursus of training nog niet heeft ontvangen. Indien deze inloggegevens wel zijn ontvangen, dient 100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan te worden door Opdrachtgever tenzij Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent en Opdrachtgever hier schriftelijk en in overleg van afwijken. 
 2. Elke annulering dient per mail aan mandy@mandyfrederiks.nl  te worden verzonden, bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden. 
 3. Nadat de ontwerpen schriftelijk goedgekeurd en verstuurd zijn is het alleen tegen betaling mogelijk om wijzigingen aan te brengen. 

 

 1. Geheimhouding
 1. Opdrachtgever is verplicht om de door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent aan hem of haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen. Het is niet toegestaan de inhoud van het door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent verstrekte lesmateriaal, adviezen of andere van opdrachtnemer afkomstige gegevens of door haar verrichte werkzaamheden aan derden te verstrekken of bekend te maken. Per overtreding verbeurt opdrachtgever een boete van EUR 2.500,00 dan wel de daadwerkelijk geleden schade. 

 

 1. Ontbinding
 1. Onverminderd het overige wat in deze voorwaarden is gesteld, is Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daartoe een formele ingebrekestelling of rechterlijke uitspraak voor nodig is, in de volgende gevallen:
  1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst; 
  2. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sprake is van aanvraag van surseance van betaling, het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd, sprake is van schuldsanering voor natuurlijke personen of indien de Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.
 2. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent.
 3. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden of zijn verplichtingen opschorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 
 4. Indien Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent instemt met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim zijdens haar, heeft zij steeds recht op vergoeding van alle vermogensschade. Ingeval van een gedeeltelijke ontbinding kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent verrichte prestaties en heeft Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties

 

 1. Klachten en geschillen
 1. Mocht een cursist om welke reden dan ook niet geheel tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kan deze dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar mandy@mandyfrederiks.nl onder vermelding van de aard van de klacht. 
 2. De klacht dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur tijdens het doorlopen van het programma, pakket, sessie, abonnement, training, workshop of andere dienst te worden ingediend. In elk geval dient de klacht binnen 3 dagen na het afronden van de dienst te worden ingediend. 
 3. Na ontvangst van de klacht neemt Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen contact op met de opdrachtgever om de klacht te bespreken. Voorts zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. 
 4. Een klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 5. Klachten worden door Mandy Frederiks – jouw online groeiassistent vertrouwelijk en met uiterste interesse  behandeld. 
 6. Op al onze opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 7. Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van Rechtbank Arnhem.